Siirry pääsisältöön

Työtilausehdot

1. SOVELTAMINEN
 
Näitä ehtoja sovelletaan Elcare Nordic oy:n, jäljempänä Elcare, korjaamo- ja huoltotoiminnan yhteydessä silloin, kun Asiakkaan ja Elcare:n välillä ei ole voimassaolevaa huolto- tai toimitussopimusta.
 
Jos sopimuksen kohteena on kuluttajasuojalaissa (38/78) tarkoitettu kulutushyödyke, sovelletaan kuluttajasuojalakia niiltä osin, kun toisin ei voida sopia.
 
Kuluttajille myytyihin palveluihin sovelletaan toimistoteknisen alan kulutushyödykkeiden yleisiä takuuehtoja 1/95/217043, jotka on laadittu yhteistyössä kuluttaja-asiamiesten kanssa.
 
2. TOIMITUSEHDOT
 
- Vapaasti Elcare:n korjaamopalvelussa (EXW, Incoterms 1990)
- Toimituspäivä on Asiakkaalle ilmoitettu palvelun valmistumispäivä
- Toimitettaessa Asiakkaalle: 
- Kuljetus ja vakuutus maksettuna tilauksessa nimettyyn määräpaikkaan (CIP, Incoterms 1990)
 
Noutamatta jätettyyn tuotteeseen sovelletaan lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688). 
Asiakkaasta johtuvasta turhasta nouto- ja palautuskäynnistä veloitamme kuljetuksen tilaajaa Elcare:n kuljetushinnaston mukaan.
 
3. PALAUTUSOIKEUS VARAOSAMYYNNISSÄ
 
Varaosamyynnistä ostetuille tuotteille ei ole palautusoikeutta, ellei siitä ole erikseen myyjän kanssa sovittu.

4. HINNAT JA MAKSUEHDOT
 
- Hinnat tarkoittavat toimitusta vapaasti Elcare:n korjaamoissa ilman arvonlisäveroa ja pakkausta
- Hinnasto on nähtävissä korjaamoissa
- Maksuehto on per käteinen / pankkikortti tai hyväksytyille laskutusasiakkaille 14 pv. netto toimituspäivästä. Uudelta asiakkaalta peritään tilinavausmaksu.
Kauppahinnan lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan erikseen toimitusmaksut (sisältäen mahdolliset kuljetus- ja kuljetusvakuutusmaksut), sekä arvonlisäveron ja muut tuotteisiin tai niiden myyntiin mahdollisesti kohdistuvat julkisoikeudelliset maksut, samoin kuin tuotteeseen kohdistuvat korotetut tai taannehtivasti määrätyt tulli-, tuonti- ym. verot ja maksut.
 
Muistutukset laskua vastaan on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
 
5. MAKSUN VIIVÄSTYMINEN
 
Mikäli maksu viivästyy sovitusta ajasta, Elcare on oikeutettu laskemaan hyväkseen erääntymispäivästä lukien viivästyskorkoa 11 prosenttia p.a. Tämän lisäksi Elcare on oikeutettu keskeyttämään sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen ja olemaan luovuttamatta hallussaan olevaa Asiakkaan omaisuutta, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut viivästyskorkoineen tai antanut niistä Elcare:n hyväksymän vakuuden.
 
6. TAKUU
 
6.1 Työtakuu palveluille
Takuuaika on yhdeksänkymmentä (90) päivää toimituspäivästä. Takuu kattaa korjaustyön ja siinä käytetyt osat. Takuun puitteissa Elcare harkintansa mukaan korjaa osan, vaihtaa sen uuteen tai lunastaa sen.
 
6.2 Muut takuuehdot
Takuun perusteella Elcare korjaa takuun piiriin kuuluvat viat, jotka ilmenevät laitteita normaalisti käytettäessä käyttö-ohjeita noudattaen ja jotka ilmoitetaan Elcare:lle takuuaikana välittömästi vian ilmettyä. Kohdassa 6.1 sovitun lisäksi Elcare ei vastaa korjauspalveluiden, laitteiden, ohjelmien, varaosien ja tarvikkeiden virheistä tai niiden seurauksista.
 
Asiakas on velvollinen osoittamaan takuun voimassaolon.

7. KORJAUSTYÖN KUSTANNUSARVIO JA TARKASTUSMAKSU

Elcare pitää oikeuden veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaiset tuotteen tarkastus- ja kuljetuskulut, mikäli laitevalmistajan takuuehdot eivät täyty. 
Elcare antaa Asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan korjaustyön kustannusarvion paitsi silloin, kun Elcare pitää sen antamista epätarkoituksenmukaisena. Kustannusarvion tekeminen voi edellyttää laitteen avaamista tai tutkimista niin, ettei se arvion tekemisen jälkeen ole enää vastaavassa kunnossa kuin huoltoon toimitettaessa. Jos Elcare antaa korjaustyön kustannusarvion, se on voimassa 14 päivää, ellei muuta ole ilmoitettu. Korjaustyön hinta voi poiketa arviosta enintään +/- 15%. Jos Asiakas teettää kustannusarvion kohteena olleen korjaustyön Elcare:lla, kustannusarviosta veloitettu maksu hyvitetään Asiakkaalle korjaustyöveloituksesta. Elcare:lla on oikeus olla aina suorittamatta korjaustyötä, mikäli se teknisesti tai taloudellisesti olisi epätarkoituksenmukaista.
 
8. TIETOSISÄLLÖN VARMISTAMINEN
 
Asiakas vastaa aina järjestelmänsä varmuuskopioiden ja niiden toimivuuden tarkastamisesta. Elcare ei vastaa järjestelmässä olevien tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tämän aiheuttamista vahingoista ja uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Tietovälineen korjaus kattaa tietovälineen teknisen korjaamisen. Asiakas voi halutessaan tilata tietosisällön pelastusyrityksen tai tietosisällön palautuksen varmuuskopioiltaan. Elcare tekee tietosisällön pelastuksen tai palautuksen Asiakkaan varmuuskopiolta tai käyttöjärjestelmälevykkeeltä eri maksua vastaan.
 
9. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET
 
Vaihdettujen Asiakkaan omistamien osien omistusoikeus siirtyy Elcare:lle. Asennetun varaosan omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun palvelu ja varaosat on kokonaisuudessaan maksettu Elcare:lle.

10. YLIVOIMAINEN ESTE
 
Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli ne tapahtuvat työtilauksen tekemisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät velvoitteiden täyttämistä tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus sekä jokainen muu seikka johon sopijapuoli ei kohtuudella voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, kapina, takavarikko, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaranniukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka toimitusviivästykset. Milloin palvelun antaminen tai tilauksen täyttäminen vapauttamisperusteen johdosta viivästyy yli kuusi (6) kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus peruuttaa työtilaus siltä osin kuin on kohtuullista ilman että toisella sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.
 
11. VIENTI- JA LUOVUTUSRAJOITUKSET
 
Tuotteiden, mukaan lukien mm. laitteet ja ohjelmat sekä niihin liittyvät dokumentaatiot ja tiedot, sekä niiden osien edelleen luovuttaminen ja vienti ilman Elcare:n sekä asianomaisten, kuten alkuperämaan ja Suomen viranomaisten lupaa tai vastoin heidän antamiaan määräyksiä on kielletty. Tämä ehto jää voimaan, vaikka Asiakkaan ja Elcare:n välinen sopimussuhde päättyy.
 
12. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS
 
Jos sopijapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle sopijapuolelle vahingonkorvausta, tulee vahingonkorvauksen peittää ainoastaan sellainen vahinko, jonka korvausvelvollinen sopijapuoli kohtuudella olisi voinut edellyttää sopimusta solmittaessa, eikä missään tapauksessa korvausta välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta ja kateostoista. Sopijapuolella ei ole toisen sopijapuolen rikkomuksen johdosta oikeutta saada viivästyssakkoa. Elcare:n näihin ehtoihin perustuva yhteenlaskettu vahingonkorvausvelvollisuus on rajoitettu 15 prosenttiin palveluiden hinnasta.
Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske ohjelman lain tai sopimuksen vastaisesta kopioinnista, käytöstä tai tuotteen maastavientikiellon rikkomisesta seuraavaa korvausvelvollisuutta.
 
13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
 
Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
 
Elcare:lla on oikeus periä erääntyneet saatavansa välimiesmenettelyn sijasta tuomioistuinteitse, jolloin alioikeutena on joko Vantaan tai vastaajan kotipaikan käräjäoikeus.