Reparationsvillkor

ALLMÄNT
Vid en vanlig service kontrolleras alltid om det går att laga enheten på garanti. En skada som exempelvis sprucken display är en skada p.g.a. yttre åverkan och täcks inte av garanti. Har produkten utsatts for yttre åverkan har hela produktens garanti slutat gälla

Produkten ska emballeras väl vid transport. Skador som uppkommer på produkten vid transport till Elcare bekostas av kunden. Endast originalemballage som är helt sparas av Elcare, vi returnerar i erforderligt emballage. Bifoga alltid kvitto som styrker garanti. 

Kontrollera att tillbehör (USB, skivor, etc) INTE transporteras med enheten till Elcare.
Skicka endast med enhetens strömenhet om felet tros relatera till denna.

Elcare ansvarar inte för förlorad kringutrustning.
Elcare ansvarar inte för gods som ankommer utan ordernummer. 

KOSTNADER
I de fall felet inte täcks av garantivillkoren kommer du att meddelas detta tillsammans med ett kostnadsförslag på reparation. Om du anger en e-postadress vid felanmälan, kommer kostnadsförslaget att skickas dit. Anger du ingen e-postadress skickas kostnadsförslaget via vanlig post.
Kostnad for frakt in till verkstad kommer debiteras i de fall fraktsedel från Elcare har använts för att sända produkten till verkstad.

Önskas inte reparation kommer du erbjudas att få enheten i retur eller att få enheten skrotad på verkstad.
Vid dessa tillfällen debiteras kostnad för diagnos, hantering/skrotning och eventuell returfrakt.

Hantering för garantifel är kostnadsfri och täcks av tillverkaren. Ni kan dock tvingas bära kostnader om:

Om felet beror på fel i mjukvaran så kommer en ominstallation av enheten göras enligt producentens specifikation och returneras tillbaka mot en kostnad för undersökning samt frakt. Fel på mjukvara täcks inte av producentens garantivillkor. Kostnadsförslag skickas inte ut vid mjukvarufel.

 

REPARATION UTANFÖR GARANTI
Elcare lämnar 3 månaders reklamationsrätt på utförda reparationer utanför garanti.

 

BETALNINGSVILLKOR
Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning har Elcare rätt att debitera en påminnelseavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta på 8 % per år.


PRODUCENTENS GARANTIVILLKOR
För information hänvisar vi till de garantidokument som medföljde produkten.


ÖVRIGT
Elcare garanterar inte att innehållet på din produkt bevaras. Därför bör du ha säkerhetskopierat den information som ska sparas innan produkten skickas in för service.

Elcare erbjuder säkerhetskopiering mot självkostnad.
I det tillfället att det önskas ber vi er notera detta på servicedokumenten eller genom att kontakta vår kundservice.